Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

 

masada menora Inleiding
masada menora Agtergrond - Ontstaan van heidense kruise
masada menora Begin van die christelike kruis
masada menora Gevolgtrekking
masada menora Bronne

Inleiding

sonaanbidding - kruisiging Dit gebeur soms dat ons wakker geskud moet word. Die Roomse Kerk het deur die eeue heen verskeie idees en gedagtes by die mense wat hul onderdruk ingebring. Gewoonlik het dit gegaan om losmaking van die Jode (J'hudim) of Judaïsme (hulle het die Hebreeuse boeke gevat en hul eie godsdiens daarom gebou) of alternatiewelik was dit om beter aanklank te vind by die “heidene” wat hulle by die Kerk wou betrek. Met die kruis was dit maar presies dieselfde. In hierdie geval was dit ʼn kwessie van beter aanklank by die heidene of die vroeëre sonaanbiddingstelsels.

Die vraag sal seker vinnig gevra word: “Wat kon die Roomse Kerk nou tog met die kruis te doen hê? Dit is immers volgens beide Afrikaanse en al die Engelse Bybels, hoe J’hushua (Jesus) vir die mens se sondes betaal het.” (hierdie is natuurlik nog ʼn leuen). Kyk maar net na die voorstelling hierbo: Die twee rowers op regop pale! En J'shua? Wie weet? Kyk die sonwiel, maan en ster!

Agtergrond - Ontstaan van heidense kruise

Om beter te verduidelik sal dit eers nodig wees om ʼn ondersoek te doen na die ontstaan van die kruis. Die kruis het reeds baie vroeg in die geskiedenis van die mens groot betekenis gehad. Soos ons almal weet het die ou heidense godsdienste hoofsaaklik die son aanbid en daarmee tesame ook die hemelruim met die planete, maan en sterre. Die jaargetye was vir hulle ook belangrik en veral die twee sonkeerpunte. Een in die somer en een in die winter. ‘Heilige’ pale was belangrik gewees en die skaduwees van die somer-sonkeerpunt en die winter-sonkeerpunt het mekaar op die grond gekruis. Die winter skaduwee is korter as dié van somer en in die noordwestelike dele van Europa het die twee skaduwees dan ook byna met ʼn regte hoek gekruis.

Hierdie kruis is soms met een lang been en een kort been voorgestel. Dit is ook met eweredige bene voorgestel en dan ook baie binne ʼn sirkel wat die son self voorgestel het. Daar is ook soms van ʼn addisionele kruis gebruik gemaak. Dit het die lente en herfs gety-wisselings voorgestel. Pleks van 4 bene was daar 8 (soms 6). Dit lyk dan ook soos die 8 speek-wiel. Dit was egter lank voor die wiel uitgevind is. Die wiel het egter ook later ʼn voorwerp van aanbidding geword. Die kruis is selfs gebruik in die uitleg van dorpe in verskeie plekke soos onder andere Ierland.

kruise en sonwiel

Verskeie vroeë vorms van die kruis en sonwiel

Baie van die bogenoemde word uit rotskuns en ander opgrawings afgelei. In die Midde-Ooste het ons egter van so vroeg soos 1500 VHE bewyse dat die kruis met die son en dus die songod vereenselwig is.

Die Tau-kruis het groot falliese waarde ook gehad. In werklikheid veel meer as die gelykbenige kruis. Daar is ook die gedagte onder die geleerde navorsers dat die Tau-kruis ontwikkel het vanaf die byl – ʼn antieke simbool van die son en wydverspreid. Dit is ook duidelik uit verskeie navorsing dat die Tau-Kruis die simbool van die mistieke Tammuz was. Ons weet ook dat Tammuz die Babiloniese songod is en dat Adonis en Adoni onderskeidelik die Griekse en Fenisiese weergawes is.

tau vorm van kruis                                   tau vorm van kruis

Twee basiese vorms van die Tau-kruis

ankkruis

Die Ankh-kruis weer is die simbool van die ewige lewe en was deur die Egiptiese gode gedra as merk van goddelikheid. Die Ankh het ook falliese verbintenisse. Daar is selfs diegene wat die Ankh verduidelik as die eenheid van die manlike en vroulike geslagsorgane. Die Ankh word ook deur sommiges die Tau genoem of die Tau met ʼn “handvatsel”. Die Ankh is ook die eerste kruis wat deur die Koptiese Christene van Egipte as simbool gebruik is.

 

Die Ankh-kruis

 

Begin van die christelike kruis

Konstantyn het klaarblyklik ook ʼn “kruis” gesien wat hy moes gebruik as simbool om oorwinning te behaal. Wat egter duidelik na vore gekom het is dat daar selfs oor die “kruis” van Konstantyn nie eenstemmigheid is nie. Sommiges beweer dat dit die Griekse letter X (ons G of Duitse Ch) was. Ander weer, beweer dat dit beide die X en P (Ch en R) van die Griekse alfabet was. Daar is ook die wat beweer dat dit bo-op die son was. Nog ander beweer dit was die Ankh. Hoe dit ook al sy, na aanleiding van die oorsprong is dit duidelik dat die kruis net soos die christelike geloof van sonaanbidding sy oorsprong het.

In werklikheid het die Chi-Rho kruis – baie bekend by die Protestantse kerke – sy oorsprong baie lank voor die geboorte van christendom. Dit was deel van die sonwiel met 4 of 8 arms en het daaruit ontstaan. Die Rho of P word ook in verband gebring met die hamer van Thor of ʼn byl. Deur Konstantyn se ‘visioen’ het hy verseker dat hy net nog ʼn songod gemaak het- nog een van baie.

chi-rho kruise Verskillende vorms en ontwikkelings van die Chi-Rho kruis

As ons verder gaan en kyk waar die idee van “kruis” of “kruisig” vandaan kom is ons verder in die duister. Dit kom glad nie in die Griekse nuwe testament voor nie! Die Griekse woord stauros word met kruis vertaal en die werkwoord stauroō met kruisig. Kyk bietjie wat sê WE Vine in sy Expository Dictionary of New Testament Words (1ste uitgawe 1940 - tot 17de uitgawe 1966):

CROSS, CRUCIFY

STAUROS (σταυρός) denotes, primarily, an upright pale or stake. On such malefactors were nailed for execution. Both the noun and the verb stauroō, to fasten to a stake or pale, are originally to be distinguished from the ecclesiastical form of a two beamed cross. The shape of the latter had its origin in ancient Chaldea, and was used as the symbol of the god Tammuz (being in the shape of the mystic Tau, the initial of his name) in that country and in adjacent lands, including Egypt. By the middle of the 3rd cent. A.D. the churches had either departed from, or had travestied, certain doctrines of the Christian faith. In order to increase the prestige of the apostate ecclesiastical system pagans were received into the churches apart from regeneration by faith, and were permitted largely to retain their pagan signs and symbols. Hence the Tau or T, in its most frequent form, with the cross piece lowered, was adopter to stand for the cross of Christ.

As for the Chi, or χ, which Constantine declared he had seen in a vision leading him to champion the Christian faith that letter was the initial of the word "Christ" and had nothing to do with “the Cross”

Ons sien duidelik dat hierdie woord stauros ʼn paal of folterpaal beteken. Daar is geen sprake van ʼn kruis nie. Dit is wel waar dat mense wel op kruise ook vasgenael was. Die folterpale het verskillende vorms gehad. Daar was die regop paal, die tau-kruis, ʼn T-paal en ook ʼn Y-paal of kruis. Dit is seker moonlik dat enige van hierdie gebruik kon gewees het. In die geval van die tau en T moes die veroordeelde die dwarshout – wat opsig self baie swaar was – na die plek van teregstelling dra. Met die ander vorms moes die veroordeelde die hele paal dra.

stauros  tau 1  tau 2  y kruis

Verskillende folterpale van die tydperk 100VHE – 100HE. Die eerste is ʼn STAUROS

Wat interessant is, is dat die eerste groep “christene” wat die kruis as simbool begin gebruik het, dit lank na die begin van die sogenaamde “kruisinging” en beging van die "christelike beweging" gedoen het. Verder het die gebruik van die kruis sy ontstaan grootliks te danke aan 2de eeuse Latynse vertaling van die Nuwe Testament waar die woord stauros met crux (kruis) vertaal. Die kruis is ook nie werklik in die opkomende kerk van Rome gebruik alvorens die 4de eeu HE nie. Daarna het dit groter en groter aanhang gekry en is die kruis opsigself aanbid. Selfs met al die aansien wat slegs die Allerhoogste Skepper JHWH toekom – uiteraard is Hy, JHWH, nooit hier aanbid nie. Hierdie nuwe beweging wat deur Konstantyn in beweging gebring is het veroorsaak dat ander heidene die kerk verder binne gekom het en al hul rituele, simbole en bygelowe saamgebring het. Meeste hiervan was van die sonaanbidding afkomstig, soos Konstantyn homself.

Wat hierop gevolg het is natuurlik die “crucifix” oftewel Jesus aan die kruis vasgenael! Dit was aanvanklik ʼn ‘lewendige’ Jesus (J’hushua), maar is later vervang met ʼn meer realistiese gemartelde en/of dooie beeld. Hierdie is ook natuurlik dieselfde as Wotan (Odin) wat ook aan ʼn kruis gehang het/vasgespyker is en ook met ʼn spies in die sy gesteek is!

roomse kruise - crucifix

Verskillende Roomse vorms

Gevolgtrekking

Die vraag is nou: wat staan ons te doen? Die Skrif sê die volgende:

Vlug uit Baḇel, en gaan uit die land van die Kasdim. En wees soos ramme voor die trop kleinvee uit!

– Jirmejahu 50:8

Vlug uit Baḇel, en red elkeen sy lewe! Moenie in haar ongeregtigheid afgesny word nie, want dit is die tyd van wraak vir יהוה (JHWH), die loon wat Hy haar betaal.

– Jirmejahu 51:6

“Gaan uit Baḇel! Vlug van die Kasdim! Verkondig met jubelende stem, laat dit hoor, stuur dit uit tot by die einde van die aarde! Sê: ‘יהוה (JHWH) het Sy dienaar Jaäkoḇ verlos!’”

- Jeshajahu 48:20

Indien ons gehoorsaam wil wees aan die Woord van ons Meester, die enigste Skepper, JHWH, moet ons ophou met die aanbidding van die kruis en die christendom. Ophou om dit as simbool om ons nekke te dra. Ophou om dit as simbool of versiering in ons plekke van aanbidding aan te bring. Ons Skepper Eloah kan nie deel gemaak word van Baḇel of enige van sy idole nie. Dit mag radikaal klink, maar dit is die waarheid. Dit het tyd geword om huis skoon te maak op elke gebied en rein voor ons Skepper, JHWH te staan.

Ek vertrou dat jy nie sonder meer hierdie boodskap sal verwerp nie en die Gees van Waarheid sal toelaat om jou te oortuig. Dan sal die waarheid jou vry maak.

Hallelujah!

Bronne:

  • The Two Babylons – Alexander Hislop
  • Gaan uit haar uit, My Volk (Die finale Reformasie) – Dr. CJ Koster
  • Expository Dictionary of New Testament Words – WE Vine
  • Sun Disc to Crucifix – Ian McNeil Cooke
  • Body Guards – Desmond Morris
  • Die Afrikaanse Skrifte – Masada Ware Verbond