Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Wat beteken AMEN? Die meeste van ons is deur die jare geleer dit is ‘Laat dit so wees’, ‘Waarlik’ of selfs ‘ Sekerlik’. Die Hebreeuse woord word egter uitgespreek AMEIN, AMYN of eerder OMEIN. Dit is nou foneties. Die klank is ‘ei’ of ‘y’. Die ‘a’ het ʼn ‘ô’ klank. Dit word ook bevestig deur Strong se woordeboek. (543 Hebreeus).

Die vraag is nou is dit ʼn fout wat ‘per ongeluk’ ingekom het of was dit ʼn opsetlike misleiding wat oor die eeue kom. Een klein lettertjie verander die klank van ʼn woord en sodoende ook die betekenis daarvan.

Die hoof magtige (god/idool) van Mitsrajim (Egipte) wat ook in Griekeland, Sirië en omgewing aanbid was, was AMEN. Die ensiklopedie 'The Concise Columbia Encyclopedia', Columbia University Press. Copyright © 1991 by Columbia University Press, dui dit so aan:

Amon (â´men, ä´-) or Ammon (à´men) or Amen (ä´mèn), ancient Egyptian deity. Originally the chief god of Thebes, Amon grew increasingly important in Egypt, and eventually, as Amon Ra, he was identified with RA as the supreme deity. He was also identified with the Greek ZEUS (the Roman JUPITER). (Ed.: Jupiter or 'Zues-Pater' - 'Zeus our father').

Die werklike uitspraak is hier wel AMEN. Dieselfde kan selfs op die Egiptiese toerisme webblad bevestig word. AMEN-RA, AMEN, AMEN Aanbidding. Amen was die Thebaanse verborge god van die hemel. Volgens Funk & Wagnalls, Standard College Dictionary:

AMEN: In Egiptiese Mitologie, die magtige (god) van lewe en voortplanting ... later met die Songod as die opperste god gelykgestel, en Amen-Ra genoem.

Gedurende die typerk 1550-1070 vHE was Amen dan ook die eloah (god) van die konings in Mitsrajim. Hy het ook saam met sy vrou Mut en hul seun Khonsu die Thebaanse drie-godheid gevorm (dit laat ʼn mens dink aan die leerstelling van ʼn Drie-eenheid).

Dit was egter ook gedurende hierdie typerk wat Israel in slawerny in Mitsrajim (Egipte) was. Gedurende die 400 jaar van slawerny het hulle dan ook in idolatrie (afgodediens) verval wat uit Mitsrajim gekom het. Deel van hul uittog het ook ʼn suiweringsproses van 40 jaar in die woestyn ingesluit. Ons sien ook duidelik dat die Een Elohim, JHWH, vir Jisra’el nie ʼn maklike saak was nie en baie gou het hulle ʼn goue kalf gebou as hul eloah. Op daardie stadium wou JHWH hul uitroei en Moshe tot ʼn nuwe volk bou. Dit is dus nie vergesog om aan te neem dat hulle steeds van kleinighede van Mitsrajim ingedra het nie.

Smith’s Bible Dictionary beskryf Amen as volg:

AMEN: ʼn Egiptiese godheid ... Hy was aanbid ... as Amen-Ra of Amen die Son.

Ons weet wel dat die grondwoord a-m-n baie in die Hebreeuse teks en liturgie voorkom. Dus is die kwessie om seker te maak wat en hoe ons dit sê belangrik.

As ons dink hoe vele mense bid:

‘... en ons vra dit in U Naam, Amen!
‘... ons loof U Naam, Amen!
...ens.

Dan wonder ons wat het aanleiding gegee tot hierdie wanvertaling. Nog ʼn opsetlike fout ingeskryf in die ‘Kerk’ om seker te maak dat die Son-idool aangeroep word.

Ons weet dat dit algemeen gebruik is in J'hudiese aanbidding en Christelike aanbidding. Ons glo egter dat daarop gelet moet word na die korrekte uitspraak. Ons moet dus ook seker maak dan ons nie die idool Amen-Ra aanroep wanneer ons JHWH loof en prys nie.

Daar is voorstanders om die woord Amen heeltemal te verwyder vanweë die kontensieuse oorsprong en onsekerheid van die ooreenkoms tussen die Hebreeuse en Egiptiese grondwoorde wat beide a-m-n is. Daar is ook diegene wat beweer dat die Masoretiese vokaal toevoegings vir ons duidelik wys dat die Hebreeuse woord AMEIN is en dat tesame met onsekerheid die meer waarskynlike naam van die Mitsri idool AMEN is.

ʼn Alternatiewe woord, ook direk uit Hebreeus is HALLELUJAH. Hierdie woord beteken ‘Loof Jah (of JHWH)’ of ‘Prys Jah (of JHWH)’

Indien ons wel van die term ‘ dit is vas’ of ‘laat dit so wees’ gebruik wil maak is die werklike Hebreeuse woord, ‘OMEIN’. Dit sou normaalweg soos AMEN gespel in Afrikaans maar die uitspraak is baie verskillend. Die ‘A’ is meer soos die Engelse ‘AWE’, derhalwe die ‘Ô’. Miskien sou ʼn kappie help. Die ‘E’ het weer ʼn ‘EI’ klank, ÔMEIN.

“En in alles wat Ek julle gesê het, bewaar dit. En die naam van ander elohim mag julle nie noem nie, dit mag nie uit jou mond gehoor word nie.

– (Sh'm/Exo 23:13)

“En in daardie dag,” sê יהוה, “sal jy My, ‘My Man,’ noem en jy sal My nie meer ‘My Baäl’ noem nie. En Ek sal die name van die Baälim uit haar mond verwyder, en hulle sal nie meer op hul naam onthou word nie.”

– (Hos 2:16,17)

(Skriftuurlike klem deur skrywer)

Mag ons Vader JHWH, wat ryk is aan ontferming, goedheid en guns, jou lei in die waarheid sodat dit jou kan Vrymaak.

HALLELUJAH!

Bronne:

  • Gaan uit haar uit, My Volk (Die finale Reformasie) – Dr. CJ Koster
  • The Concise Columbia Encyclopedia, Columbia University Press. Copyright © 1991 by Columbia University Press
  • Funk & Wagnalls, Standard College Dictionary
  • Smith’s Bible Dictionary
  • Tour Egypt Webtuiste - AmenRa
  • Die Afrikaanse Skrifte – Masada Ware Verbond