Masada

Ware Verbond

Masada

True Covenant

Huidige Ontwikkeling

Die Tanakh in Afrikaans as vertaling het al reeds 'n lang pad geloop. Aanvanklik wou ons die 1933/53 Vertaling van die Bybelgenootskap gebruik as basis en slegs die Naam van JWHW verander deur dit met die Hebreeuse karakters te spel. Verder wou ons ander name en titels soos 'God' vervang en ook die werklike eiename korrigeer.

Die Bybelgenootskap het egter hul kopiereg op die 1953 Vertaling hernu en weier om enige samewerking te gee of om toestemming te verleen vir so 'n projek. Derhalwe moes ons noodgedwonge meer in diepte vertalingswerk aanpak en neem dit heelwat langer. Van die werk is reeds deur die eerste fase en moet weer gedoen word om enige verwantskap met die werk van die Bybelgenootskap uit te wis.

Verder het ons besluit om slegs die Tanakh (die Hebreeuse Skrifte) te hanteer aangesien ons van mening is dat die Christelike boeke soos hul lering ook nie aanvaarbaar is nie.

Van die Boeke is reeds voltooi en word tans geproeflees. Van hierdie Boeke is hieronder in PDF formaat beskikbaar en kan afgelaai word vir persoonlike gebruik. Om 'n Boek af te laai, klik regs op die naam van enige vet gedrukte Korrekte Boeknaam en kies:

"Save target as".

Let daarop dat Tahoma van Microsoft hoofsaaklik gebruik word. Indien jy nie die nuutste weergawe wat saam met Windows XP, Vista of 7 versprei word nie sal van die spesiale karakters op die werf nie reg vertoon nie maar dit behoort in die PDF reg vertoon.

Ons sal u terugvoer waardeer. Dit is egter ook noodsaaklik dat die Uitsprake ook afgelaai word om te help met die korrekte uitspraak. Dit is ook belangrik om daarop te let dat die Boeke in die korrekte volgorde soos in Hebreeus saamgestel is. Die korrekte Name en Volgorde is ook beskikbaar.

Die gebruiklike Skriflesinggedeeltes (Torah Portions) kan ook hier afgelaai word.

  Tora - Onderrig Lêer inligting
  Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum
1 B'rěshiet Genesis B'r 600kB 03/01/12
2 Sh'mot Exodus Sh'm 523kB 14/05/11
3 Wajikra Levitikus Waj 353kB 14/05/11
4 B'midbar Numeri B'm 463kB 14/05/11
5 D'ḇarim Deuteronomium D'ḇ 421kB 14/05/11
     
  Neḇiïm - Profete Lêer inligting
  Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum
6 J'hoshua Joshua J'h 216kB 17/09/10
7 Shof'tim Rigters Shof 209kB 18/09/10
8 Sh'mu'ěl Alef 1 Samuel D'ḇ 263kB 07/03/10
9 Sh'mu'ěl Bět 2 Samuel D'ḇ 233kB 07/03/10
10 Melaḵim Alef 1 Konings 1Mel 259kB 18/09/10
11 Melaḵim Bět 2 Konings 2Mel 0kB 00/00/00
12 Jeshajahu Jesaja Jes 348kB 07/03/10
13 Jirmejahu Jeremia Jir 419kB 24/01/10
14 J'ḥezkěl Esegiël J'ḥ 363kB 07/03/10
15 Hoshěa Hosea Hos 114kB 03/01/10
16 Jo'ěl Joël Jo'ěl 58kB 18/09/10
17 Amos Amos Amos 69kB 03/03/05
18 Oḇadja Obadja Oḇa 58kB 01/01/05
19 Jona Jona Jon 63kB 01/01/05
20 Miḵa Miga Miḵ 109kB 01/01/05
21 Naḥum Nahum Naḥ 56kB 01/01/05
22 Ḥaḇakuk Habakuk Ḥaḇ 65kB 01/01/05
23 Tsafanja Sefanja Tsaf 41kB 05/02/05
24 Ḥaggai Haggai Ḥag 48kB 01/01/05
25 Zaḵarjah Sagaria Zaḵ 118kB 03/01/10
26 Mal'agi Maleagi Mal 59kB 05/02/05
     
  Ketuḇim - Geskrifte Lêer inligting
  Korrekte Naam Afrikaanse Vertaling Afkorting Grootte Datum
27 Tehillim Psalms Teh 425kB 07/03/10
28 Mishlě Spreuke Mish 0kB 00/00/00
29 Ijoḇ Job Ijoḇ 0kB 00/00/00
30 Shir haShirim Hooglied Shir 0kB 00/00/00
31 Rut Rut Rut 69kB 20/10/13
32 Ěḵah Klaagliedere Ěḵah 0kB 00/00/00
33 Kohelet Prediker Koh 0kB 00/00/00
34 Estěr Ester Est 87kB 07/03/10
35 Dani'ěl Daniël Dan 126kB 11/01/10
36 Esra Esra Esr 0kB 00/00/00
37 Neḥemja Nehemia Neḥ 0kB 00/00/00
38 Diḇre haJamim Alef 1 Kronieke 1Diḇ 0kB 00/00/00
39 Diḇre haJamim Bět 2 Kronieke 2Diḇ 0kB 00/00/00
 
Get Adobe Acrobat
Alle nuwe PDF lêers is in 10.0 (of hoër) geskryf!